Preloader Close
 • 617684192

 • Rambla,21 1-1 17600 - Figueres

CANVI DE NORMATIVA

 • Decret Llei 78/2021 de 31/08. Desapareix la incapacitació. 
 •  
 • La nova normativa preveu mesures de suport amb o sense funcions representatives.
 • Assistència: Desapareixen les figures de tutela, curatela i pàtria protestat i es substitueix per la figura jurídica de suport l’assistència.
 • Temporalitat: Les mesures de suport no són permanents. Es revisa en el període de 3 a 6 anys.
 • Tramitació: La sol·licitud és mitjançant procediment de jurisdicció voluntària als jutjats o bé mitjançant acte notarial o per atorgament propi de la persona. 

MARC REGULADOR

 • Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.
 • De 25 de maig del 2018, entra en vigor el nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE ( Reglament general de protecció de dades- RGPD). 
 • Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capital i del finançament del terrorisme, i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 304/2014 de 5 de maig. Defineix la protecció de la integritat del sistema financer, mitjançant l’establiment de les obligacions de prevenció del blanqueig de capital.
 • Llei 21/2014 del protectorat, que afecta a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, defineix la transparència com un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes entitats de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès. 
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, també preveu la regulació de l’actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, exigint un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència.
 • Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides.
 • Decret Llei 19/2021 de 31 d’agost que s’adapta al Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de la modificació judicial de la capacitat. 

FINANÇAMENT

El finançament de la nostra entitat prové basicament del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. A partir del mes de juliol del 2023 hem entrat en règim de concertació de les places ateses a partir d’un procés d’acreditació. A banda d’això, rep ajuts puntuals d’institucions, entitats i particulars, que fan aportacions en forma de donatiu o d’obra social.

PRESSUPOST

MEMÒRIES

AUDITORIES

REGLAMENTS